Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Financieringsvoorwaarden

De Stichting Fonds voor Pluimveebelangen ondersteunt innovatieve ontwikkelingen in de pluimveesector.

Het bestuur heeft in dat verband een Financieringsprotocol opgesteld, dat hieronder is afgedrukt.
De regeling Financiële bijdragen en een format voor het aanvragen van ondersteuning kunnen worden gedownload.

Financieringsprotocol

 1. De Stichting Fonds voor Pluimveebelangen (hierna te noemen Fonds) heeft statutair als doel het bevorderen van ontwikkelingen op het gebied van de dierlijke productie in het algemeen en de pluimveesector in het bijzonder.
  Met name ontwikkelingen in de pluimveesector, gericht op een toekomstbestendige verduurzaming, op het gebied van arbeid, diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid worden door het Fonds gestimuleerd.
 2. Het Fonds financiert projecten die de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de pluimveesector bevorderen. Daartoe heeft het de voorkeur dat de projecten bijdragen aan de uitvoering van de actuele toekomstvisie van de pluimveesector, zoals de door LTO/NOP en NVP uitgebrachte toekomstvisie “Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025” en de in 2019 verschenen “Uitvoeringsagenda Pluimveesector circulair in 2025”.
 3. Het Fonds heeft verder de mogelijkheid ook andere ontwikkelingen, voor zover ze in de ruimste zin van het woord verband houden met ontwikkelingen in de pluimveesector, te stimuleren. Het Fonds geeft daarbij prioriteit aan projecten met een innovatief karakter, gericht op verbetering van de concurrentiekracht en/of de samenwerking in de keten.
 4. Het Fonds verleent in principe geen financiële steun aan projecten die passen binnen het onderzoeksprogramma van AVINED voor veterinair- of praktijk onderzoek.
 5. Het Fonds financiert in principe maximaal 50 % van de projectkosten. Voor projecten die gericht zijn op het vergaren of verspreiden van kennis wordt een subsidie beschikbaar gesteld.
 6. Voor projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van een digitaal – of materieel product wordt een renteloze lening beschikbaar gesteld. De lening dient, eventueel met een opslag, te worden terugbetaald zodra het in het project ontwikkelde product wordt verkocht in het buitenland. Het Fonds kan om hem moverende redenen de lening (deels) omzetten in een subsidie. Het Fonds kan voor het terugbetalen van de lening betalingsregelingen treffen .
 7. In principe zal voor een project maximaal € 50.000 beschikbaar worden gesteld. Indien een project een looptijd over meerdere jaren heeft, kan per jaar maximaal € 50.000 beschikbaar worden gesteld.
 8. De toegekende bijdrage wordt niet verhoogd met BTW. Eventueel door de aanvrager verschuldigde BTW wordt geacht in de toegekende subsidie te zitten. De subsidie dient ter dekking van kosten exclusief verrekenbare BTW van de aanvrager.
 9. Het Fonds publiceert tenminste een keer per jaar een termijn waarbinnen nieuwe aanvragen voor een financiering kunnen worden ingediend bij het Fonds.
  Het Fonds behoudt zich het recht voor om ontvangen projectvoorstellen voor advies aan deskundigen voor te leggen.
  Aanvragers die hun projectvoorstel vertrouwelijk willen houden dienen dit in de aanvraag mee te delen.
 10. Het Fonds zal binnen twee maanden na het einde van de gepubliceerde aanvraagperiode een beslissing nemen over het al dan niet beschikbaar stellen van de gevraagde financiering aan projecten die in de betreffende aanvraagperiode zijn ingediend en de aanvrager informeren over het genomen besluit.
 11. In publicaties over door het Fonds gefinancierde projecten dient te worden vermeld dat het project mede door het Fonds is, c.q. wordt gefinancierd.
 12. Het Fonds is bevoegd om, om hem moverende redenen, af te wijken van dit financieringsprotocol.
 13. Tegen beslissingen van het Fonds op aanvragen voor financiële steun is geen beroep mogelijk.
 14. De regeling financiële bijdragen van het Fonds is van toepassing op de projecten die door het Fonds financieel worden ondersteund.

De regeling financiële bijdragen kan hier worden gedownload

Het format voor het indienen van een verzoek om ondersteuning kan hier worden gedownload.