Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Gefinancierde projecten

Sinds 2000 is een groot aantal projecten door het Fonds voor Pluimveebelangen of door de voormalige Stichting Fonds Belangen Pluimveegezondheidszorg (mede) gefinancierd. Onderstaand een korte toelichting op de projecten vanaf 2017. Informatie over projecten uit eerdere jaren kunt u hier vinden.

2023

 1. Ten behoeve van het versnellen van innovatie van stalsystemen en mestverwerking is aan LTO/NOP een subsidie van € 82.750 verstrekt. Het doel van dit project is om in nauwe samenspraak met de diverse overheden innovaties en het mogelijk maken van vergunningverlening op basis van werkelijke emissies, aangetoond door middel van sensor- en datasystemen, te stimuleren. Het project loopt tot eind 2024.

2022

 1. Ten behoeve van de ontwikkeling en praktijktest van een decentrale geautomatiseerde insectenkweek module (RSH) is aan RavenFeed BV een lening van € 50.000 verstrekt. Deze lening heeft een looptijd van 5 jaar, na 2 jaar is er rente over de lening verschuldigd.
 2. Ten behoeve van een “Veldstudie Verificatie Salmonella” is aan de stichting AVINED een subsidie van € 395.000 verstrekt. Het doel van dit driejarige project is om weer toestemming te krijgen van de Europese Commissie om verificatie onderzoek uit te voeren bij koppels pluimvee die verdacht worden van besmetting met een relevant Salmonella serotype. De huidige aanpak (directe ruiming van alle verdachte koppels) leidt tot grote (en onnodige) financiële schade, zowel voor de sector als de getroffen bedrijven.

2020

 1. Ten behoeve van het project “Verbreding praktijktoepassing IPM vogelmijt” is aan Wageningen Livestock Research een financiële bijdrage van € 49.100 (excl BTW) toegekend. Doelstelling van dit project is om de resultaten van het eind 2019 afgeronde project “aanpak beheersing vogelmijt” breder in de sector te implementeren. Het betreft een project met een looptijd van 2 jaar. Alle informatie over toepassing van IPM vogelmijt is hier te vinden.
 2. Ten behoeve van het project “Microalgen ter verbetering gezondheid jonge dieren” is aan Wageningen Livestock Research een financiële bijdrage van € 30.000 (excl BTW) toegezegd. Dit is een vervolg op een eerder project over de toepassing van micro-algen. Uit dit eerste project blijkt dat toepassing van micro-algen in het voer een positief effect heeft op voerbenutting, stikstofbalans en diergezondheid. De looptijd van het project is 4 jaar.
 3. Ten behoeve van het project “Uitrollen systematiek SecurEggFarmer” is aan SecurEggFarmer een financiële bijdrage van € 50.000 (incl BTW) toegezegd. De doelstelling van het project is het uitrollen, uitbreiden en onderhouden van een collectief systeem, in samenwerking met IKB EI, opfokorganisaties en eierafnemers, waarmee de aangesloten (opfok-) legpluimveehouders worden ontzorgd in de beoordeling van alle gebruikte middelen, diensten en hun leveranciers ten opzichte van de geldende voorwaarden. Het zorgt daarmee voor een verdere professionalisering van de rol als voedselproducent in de keten en de borging van voedselveiligheid in de sector. De looptijd van het project is 1 jaar.
 4. Ten behoeve van de Nederlandse vertaling van het Engelstalige handboek Breeder Signals is aan stichting BRAVO een financiële bijdrage van € 2.500 (incl BTW) toegezegd. De Nederlandse vertaling “Ouderdiersignalen” is inmiddels verschenen en verkrijgbaar via www.roodbont.nl

2019

 1. Aan Avingstan B.V. Te Veenendaal wordt voor het voor de opbouw en uitbreiding van een verkooporganisatie die gericht is op de verdere ontwikkeling van een larvenbroederij en op de afzet van valorisatiemachines waarin pluimveehouders larven kunnen laten opgroeien om ze daarna te gebruiken als voeding voor het door hen gehouden pluimvee een lening van € 50.000 beschikbaar gesteld. De lening heeft een looptijd van vijf jaren waarbij vanaf 1 juni 2021 rente in rekening zal worden gebracht.
 2. Voor het project “Automatisch vaccineren van opfokleghennen” is aan Livestock Robotics een renteloze lening van € 47.500 toegezegd. Doel van het project is kennis te verzamelen om de automatisering voor de vaccinatie van opfokhennen mogelijk te maken. Automatisering van de vaccinatie heeft voordelen voor het dierenwelzijn, de pluimveegezondheid en de concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveesector. Wanneer het project heeft bijgedragen aan het op de markt brengen van een geautomatiseerd vaccinatiesysteem, is Livestock Robotics gehouden (een deel van) de verstrekte financiële bijdrage terug te betalen aan het Fonds.
 3. Aan AVINED is een financiële bijdrage van € 18.000 (incl BTW) beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een aantal factsheets over de vleeskuiken- en eiersector. AVINED beoogt met dit project bij te dragen aan goede, op feiten gebaseerde communicatie tussen “sectorgenoten” en “niet-sectorgenoten”. De factsheets over de vleeskuikensector vindt u hier. De factsheets over de eiersector vindt u hier.

2018

 1. Aan LTO Noord Projecten is een subsidie toegezegd van € 8.349 (incl, btw) voor het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn voor het tijdig bij de Europese Commissie indienen van een verzoek tot financiering van Europees bloedluisonderzoek. Dit project is uiteindelijk niet doorgegaan.
 2. Aan Wageningen Livestock Research is voor het project “Verlaging endotoxine uitstoot met gezondheidsbevordering in vleeskuikens door aanpak aan de bron” een bijdrage van € 10.000 per jaar gedurende vier jaar toegezegd. Fijnstof waar endotoxinen aan gebonden zijn vormt een risico voor de volksgezondheid en diergezondheid. In dit project wordt onderzocht of we door het beïnvloeden van de samenstelling van de bacteriepopulatie in de darm het endotoxinen niveau in de stallucht significant omlaag kunnen brengen.
 3. Aan AVINED is een subsidie van €30.250 toegezegd voor drie aan Aviaire Influenza gerelateerde projecten Het betreft de projecten “Pilot biosecurity onderzoek voor strategische aanpak dreiging van vogelgriep” , “Aviaire influenza en windbreekgaas” en “Effect praktische mogelijkheden van laser voor vogelwering”. De resultaten van deze projecten zijn te vinden op de website van AVINED.
 4. Voor het project ”Vaststellen effect micro-alg op gezondheid en dierprestaties van vleeskuikens” is aan Phycom b.v. te Nijkerk een subsidie van € 41.000 excl btw toegezegd. Dit project is inmiddels afgerond. Het blijkt dat toepassing van micro-algen in het voer een positief effect heeft op voerbenutting, stikstofbalans en diergezondheid. In 2020 is een vervolgstudie gestart. Hieraan heeft het Fonds ook een financiële bijdrage toegekend.

2017

Een lening van € 43.250 met een looptijd van vijf jaren aan een door In Ovo BV te Leiden op te richten nieuwe BV voor het verder ontwikkelen van een systeem waarmee de kuikenbroederijen veel meer informatie kunnen vergaren over het verloop van het broedproces en op grond daarvan maatregelen kunnen treffen die het broedresultaat kunnen verbeteren.