Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Stichting Fonds voor Pluimveebelangen KvK 59546247, hierna aan te duiden als Stichting Fonds voor Pluimveebelangen. Voor Stichting Fonds voor Pluimveebelangen is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Stichting Fonds voor Pluimveebelangen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke gegevens verwerkt Stichting Fonds voor Pluimveebelangen?

Stichting Fonds voor Pluimveebelangen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onder gegevens wordt onder andere verstaan maar is niet beperkt tot: uw naam, bedrijfsnaam, woonplaats, adres, e-mail, telefoonnummer, uniek bedrijfsnummer (UBN), KIP-nummer, gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, uw registraties in de Aangewezen Databanken, IKB controlelijsten en certificaten. In alle gevallen waarbij u ons gegevens verstrekt, garandeert u dat dergelijke gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. Stichting Fonds voor Pluimveebelangen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat is de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking door Stichting Fonds voor Pluimveebelangen?

Stichting Fonds voor Pluimveebelangen verwerkt uitsluitend persoonsgegevens met uw toestemming, voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Stichting Fonds voor Pluimveebelangen of een derde of op grond van een van de andere grondslagen in het bepaalde bij of krachtens de Algemene verordening gegevens-bescherming (Verordening (EU) 2016/679). Stichting Fonds voor Pluimveebelangen verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleneinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 4. de registratie van diergeneesmiddelen en de relatie tussen dierenarts en pluimveehouder in de hiervoor Aangewezen Databank;
 5. de registratie van microbiologische uitlagen in de hiervoor Aangewezen Databank;
 6. de registratie van bedrijfskenmerken en dierverplaatsingen in de hiervoor Aangewezen Databank;
 7. de registratie van gegevens in het kader van deelname aan de kwaliteitsregelingen IKB Kip, IKB Ei en IKB PSB en deelname aan overige kwaliteitssystemen;
 8. de verzameling en deling van gegevens via Mijn Stichting Fonds voor Pluimveebelangen;
 9. het doorbereken van de kosten voor de Algemeen Verbindend Verklaarde activiteiten;
 10. voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 11. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven van Stichting Fonds voor Pluimveebelangen;
 12. voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 13. het behandelen van meldingen, geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 14. het analyseren van de door u vrijwillig via Mijn Stichting Fonds voor Pluimveebelangen geregistreerde dierkenmerken voor geanonimiseerde (trend)analyses en het communiceren daarover.

Als de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken.

Worden persoonsgegevens uitgewisseld met derden?

Stichting Fonds voor Pluimveebelangen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit voortvloeit uit het bepaalde in de kwaliteitsregelingen IKB Kip, IKB Ei en IKB PSB en/of andere kwaliteitsregelingen, de aanwijzing als register als bedoeld de Regeling houders van dieren, de Regeling identificatie en registratie van dieren, de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s, of als gevolg van de Europese Hygiëne verordeningen, voor onderzoeksdoeleinden, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Stichting Fonds voor Pluimveebelangen beheert daarnaast het openbaar register, waarin geregistreerd wordt welke bedrijven zijn gecertificeerd in het kader van de kwaliteitsregeling IKB PSB.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling plaats?

Stichting Fonds voor Pluimveebelangen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Stichting Fonds voor Pluimveebelangen bewaart uw persoonsgegevens zolang als wettelijk is bepaald of gedurende de looptijd van uw overeenkomst met Stichting Fonds voor Pluimveebelangen en na beëindiging daarvan nog maximaal 7 jaar, tenzij er redenen zijn voor een langere bewaarperiode of contractueel een andere bewaartermijn is afgesproken. Bij gebreke van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de periode dat het nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Stichting Fonds voor Pluimveebelangen zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiliging tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder een geïmplementeerd beveiligingsbeleid en het ontsluiten van toegang tot persoonsgegevens door middel van authenticatie.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) heeft u diverse rechten, welke door Stichting Fonds voor Pluimveebelangen worden gerespecteerd. Deze rechten omvatten het recht de door Stichting Fonds voor Pluimveebelangen verwerkte persoonsgegevens in te zien en het recht gegevens te corrigeren als deze gegevens niet (langer) juist zijn. Voorts kunt u, onder de voorwaarden zoals genoemd in de AVG, een verzoek doen tot verwijdering van persoonsgegevens of het beperken van de verwerking ervan. Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit. In aanvulling op bovengenoemde rechten, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen. Stichting Fonds voor Pluimveebelangen kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij vooraf contact met u opnemen om u hierover te informeren en om u de kans te bieden dit te weigeren. In geval van tegenspraak tussen uw overeenkomst met Stichting Fonds voor Pluimveebelangen en deze privacyverklaring prevaleert de overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Fonds voor Pluimveebelangen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen hiermee onze website en het webportaal worden geoptimaliseerd. U kunt zich voor cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie zie onze Cookie verklaring.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: info@fondspluimveebelangen.nl tel 088 998 4340. Stichting Fonds voor Pluimveebelangen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fondspluimveebelangen.nl.