Nieuws

Bestuursvergadering 21 mei 2019

Het bestuur heeft de heer A. (Adam) Sneep te Breda benoemd tot voorzitter. De heer Sneep zal in de eerstvolgende vergadering van het bestuur in functie treden.
De aftredende voorzitter, i.c. de heer Gijsen, zal als lid van het bestuur aanblijven tot maart 2020, als hij aftredend en niet herbenoembaar is als bestuurslid.

De jaarrekening over 2018 is besproken en goedgekeurd. Door toewijzing van subsidies ter grootte van € 198.107 aan een aantal projecten en een zeer matig beursjaar is het vermogen van het Fonds afgenomen en bedraagt op 31 december 2018 € 3.875.927.
Het bestuur heeft een door Rabobank uitgebrachte portefeuilleanalyse besproken.
Voorts is het Beleggingsstatuut vastgesteld en daardoor ook het Beleidsplan aangepast. Beide documenten zijn op de website gepubliceerd.

Bestuursvergadering 7 maart 2019

Omdat de voorzitter in 2018 heeft aangegeven zijn functie voor maximaal één jaar te willen vervullen en de secretaris heeft aangegeven voor het eind van 2019 zijn functie te willen overdragen, besluit het bestuur dat na afloop van de vergadering overleg zal worden gevoerd over de toekomstige invulling van beide functies.

De heren Wolleswinkel en Huirne waren aftredend als adviseur. Beide heren worden als zodanig herbenoemd. Het adviseurschap van de heer Wolleswinkel wordt gekoppeld aan zijn voorzitterschap van Dutch Poultry Centre en de heer Huirne, die vanuit zijn functie bij Rabobank als adviseur fungeerde en daar van functie is veranderd, is voor één jaar herbenoemd.

Het jaarverslag over 2018 is vastgesteld. Het verslag is elders op deze site te downloaden.

Met vertegenwoordigers van de Rabobank is gesproken over het vermogensbeheer. Afgesproken is dat een beleggingsstatuut zal worden opgesteld en dat de Rabobank voor elke bestuursvergadering een portefeuille-analyse aan zal leveren.

Het bestuur heeft kennis genomen van de rapportage van Aeres over het project "Duurzaam eiwit uit Europese bronnen". Het bestuur vindt het niveau van het uitgevoerde onderzoek onvoldoende overtuigend om financieel bij te dragen aan een vervolg project.

Het bestuur heeft kennis genomen van het projectplan Avingstan B.V.. Het project beoogd de afzet te verzorgen van apparatuur waarmee pluimveehouders larven kunnen kweken die gebruikt kunnen worden als diervoeder.
MIts de indiener nader inzicht kan verschaffen aan de risico's van het project is het bestuur bereid een lening van € 50.000 beschikbaar te stellen.

Bestuursvergadering 6 december 2018


Het bestuur heeft kennis genomen van de laatste ontwikkelingen inzake het vermogensbeheer en de ontwikkeling van het rendement daarvan.

Aandacht is besteed aan enkele projecten waarvoor in het recente verleden financiering is toegezged, zoals:
a. het Q-perch project van Vencomatic ontwikkelt zich positief;
b. het onderzoek van Wageningen UR naar het economische management van AI-bestrijding in Nederland lijkt niet van de grond te komen;
c. het onderzoek van Wageningen UR en Lohmannn Tierzucht naar het effect van voeding op jonge leeftijd op het verenpikgedrag van volwassen leghennen kampt met problemen omdat de Centrale Commissie Dierproeven op, voor het bestuur onbegrijpelijke redenen, de voor het project noodzakelijke dieproeven heeft verboden;
d. het onderzoek van Wageningen UR en enkele bedrijven uit de pluinveesector naar het verminderen van endotoxine-uitstoot bij vleeskuikens kan pas starten als het TKI-bureau een positieve beslissing neemt over financiering van het project. Medio december 2018 wordt die beslissing verwacht;
e. De indieners van een project naar het effect van vroege voeding en transport op het welzijn van vleeskuikens, hebben niet gereageerd op een aanbid van het bestuur tot financiering van het project.
f. Het project EVE van In Ovo BV verloopt voorspoeding en is veekbelovend.

Het bestuur heeft besloten een bedrag van € 41.000 excl btw beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar het gebruik van micro-alg in vleeskuikenvoer. Medefinancier van het project is LTO Noord Fondsen en het project wordt uitgevoetd door Phycom BV te Nijkerk in samenwerking met Wageningen UR.

Tenslotte is besloten in 2019 te vergaderen op 7 maart, 21 mei, 5 september en 5 december.Bestuursvergadering 25 september 2018

Het bestuur heeft een discussie gevoerd in hoeverre het in het kader van "goed bestuur" correct is dat enkele leden van het bestuur in sectorale commssies mee beslissen over het belang dat sommige projecten hebben voor de sector en in het bestuur van het Fonds mee beslissen over de vraag of het Fonds al dan niet zal bijdragen aan de financiering van die projecten.
Het bestuur is van mening dat er sprake is van verschillende verantwoordelijkheden en acht het geen bezwaar dat enkele leden van het bestuur op de ene plaats over het sectorale belang van een project en elders over de financiering van dat project mee beslissen. Dat is temeer het geval omdat het bestuur ook enkele onafhankelijke leden en een paar onafhankelijke adviseurs heeft.

In de vergadering heeft het bestuur de jaarrekening 2017 vastgesteld Door het toekennen van enkele subsidies is in 2017 een negatief resulaat van € 75.141 gerealiseerd.

Enkele vertegenwoordigers van de Rabobank hebben een presentatie over het vermogensbeheer voor het Fonds gegeven.

Aan het bestuur zijn negen nieuwe financieringsverzoeken voor projecten voorgelegd, waarvan er vooralsnog drie zijn gehonoreerd. Het betreft drie projecten die zijn voorgesteld door AVINED en die alle drie betrekking hebben op onderzoek naar maatregelen om besmettingen met aviaire influenza te weren. De totaal toegezegde subsidie bedraagt € 30.250.

Twee verzoeken zijn aangehouden tot nadere informatie beschikbaar is en bij één verzoek is besloten geen subsidie beschikbaar te stellen maar desgewenst is het bestuur wel bereid een lening beschikbaar te stellen.
Drie verzoeken om een financiele bijdrage zijn afgewezen.


Bestuursvergadering 5 juni 2018

Het bestuur heeft aandacht besteed aan het overlijden van de heer Odink. Daarna is de heer R.J. Gijsen te Maarssen benoemd in de door het overlijden van de heer Odink ontstane vacature van voorzitter van het bestuur.
De heer Gijsen is als voorzitter in 2019 aftredend en heeft aangegeven het voorzitterschap niet langer dan één jaar te willen vervullen. Het bestuur zal in 2019 beslissen of de vacature van voorzitter dan intern of extern zal worden ingevuld.

In de vergadering is kennis genomen van de concept jaarrekening over 2017 en van een analyse van de effectenportefeuille.

Verzoeken om subsidie in de productiekosten van de Nederlandstalige boeken Ouderdiersignalen en Broederijsignalen zijn aangehouden omdat eerst zal worden nagegaan in hoeverre er bij betrokken sectore behoefte aan die boeken is, temeer omdat er Engelstalige versies van beschikbaar zijn.

Overlijden voorzitter

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
plotseling overlijden van onze voorzitter

Berend Jan Odink

Jan was sinds 2010 lid en sinds maart 2015 de inspirerende
voorzitter van het bestuur.

Het bestuur wenst Tineke, de kinderen, hun partners en de
kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van het grote verlies

3 mei 2018,
Bestuur Stichting Fonds voor Pluimveebelangen
H.B.A. Hulsbergen, secretaris

Postadres

De administratie van de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen wordt sinds medio maart 2017 verzorgd door KIWA CMR te Nieuwegein.
Het postadres van de stichting is daardoor gewijzigd in Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein

Bestuursvergadering gehouden op 7 december 2017

Het bestuur zegt toe een eventueel verzoek voor een bijdrage in de aanloopkosten om een systeem met extra voorwaarden en garanties voor af te leveren consumptie-eieren vast te leggen in een protocol met de naam ”Secure Egg” vanuit een positieve grondhouding te zullen bezien.

Het bestuur bevestigt het eerder via een mailwisseling genomen besluit om van vermogensbeheerder te veranderen en het vermogensbeheer in handen te geven van de Rabobank. Met de Rabobank is verschillende keren contact geweest en is overeenstemming bereikt over de voorwaarden en het door de Rabobank in de eerste twee jaren in rekening te brengen tarief.

Het bestuur neemt er kennis van dat een actie vanuit de gemeente Barneveld om door de fipronil-affaire getroffen pluimveehouders financieel tegemoet te komen niet door is gegaan omdat over uit te betalen gelden schenkingsrecht betaald zou moeten worden.

Het bestuur is bereid een lening van € 43.250 met een looptijd van vijf jaar te verstrekken aan een door In Ovo b.v. te Leiden op te richten nieuwe b.v. voor het verder uitbouwen van een broederijproject met de naam Eve.

Het bestuur heeft het functioneren van de secretaris geëvalueerd en heeft op basis daarvan aangegeven de samenwerking graag te willen voortzetten. De secretaris heeft aangegeven de functie nog maximaal twee jaren te willen vervullen.

Bestuursvergadering gehouden op 6 september 2017

Het bestuur heeft kennis genomen van de voorstellen van de vermogensbeheerder voor het in 2018 te voeren vermogensbeheer alsmede van de voorstellen die daartoe zijn ontvangen van ABN-AMRO en Rabobank.
Besloten is om een nader gesprek met Rabobank te voeren voordat een definitieve beslissing zal worden genomen over het te voeren beleid.

Daarnaast is het vergaderschema in 2018 vastgesteld.

Bestuursvergadering gehouden op 19 juni 2017

In de vergadering is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer over het in 2016 en 2017 uitgevoerde vermogensbeheer en over het eventueel aanpassen van het beleggingsbeleid.
Afgesproken is dat Velthuyse & Mulder een voorstel zullen doen voor het in 2018 te voeren beleid.

Het bestuur heeft voots besloten ook aan ABN-AMRO en Rabobank te vragen een voorstel voor het te voeren vermogensbeheer in 2018 in te dienen.

Bestuursvergadering gehouden op 31 mei 2017

Het bestuur heeft het Jaarverslag 2016 en het Beleidsplan vastgesteld. Beide stukken zijn elders op deze website gepubliceerd.
Voorts is kennis genomen van het concept van het financiele jaarverslag 2016.

Conform een bij de toekenning van een renteloze lening aan AVINED voor de financiering van pluimveegezondheidsonderzoek gedane toezegging, is besloten de renteloze lening van € 199.610 om te zetten in een subsidie, omdat duidelijk is geworden dat AVINED het betreffende bedrag niet via het opleggen van een heffing bij de pluimveehouders zal kunnen verhalen.

Het bestuur heeft de resultaten van het vermogensbeheer over 2016 besproken en is ontevreden over het gerealiseerde resultaat. Aan de vermogensbeheerder zal gevraagd worden een voorstel te doen voor een beleid dat een beter rendement kan opbrengen. Daarbij dient tevens een herstelplan te worden opgesteld om de bestaande portefeuille aan te passen aan het nieuw te voeren beleid.

Het bestuur heeft kennis genomenvan de ontwikkelingen met betrekking tot de projecten "Kop-verdover" en "Q-perch". Voor beide projecten is in een eerder stadium een lening beschikbaar gesteld.

Het bestuur heeft met interesse kennis genomen van een projectplan voor "Eve", dat is ingediend door In Ovo B.V. te Leiden. Het project beoogt de ontwikkeling van een systeem waarmee broederijen het verloop van het broedproces veel beter kunnen volgen en beinvloeden dan thans het geval is. Verwacht wordt dat daarmee de broedresultaten kunnen worden verbeterd.
Het bestuur besluit een lening van € 43.250 met een looptijd van vijf jaren beschikbaar te stellen. De eerste twee jaren zal geen rente in rekening worden gebracht en in het derde, vierde en vijfde jaar zal een rente van 8 % in rekening worden gebracht. wordt afgewezen

Een verzoek van In Ovo B.V. voor het financieren van het project "Egg Reactor", waarmee wordt beoogd afvaleieren uit het broederijproces op te waarderen, wordt afgewezen omdat het bestuur verwacht dat de Nederlandse interpretatie van Regeling 1069/2009 van het Europese Parlement en de Europese Raad niet zal toestaan dat aan afvaleieren een andere bestemming dan technisch eiproduct of destructie mag worden gegeven.

De komende vergaderingen van het bestuur zullen worden gehouden op:

5 september 2019 en 5 december 2019

Verzoeken om projectfinancieringen moeten uiterlijk drie weken voor een vergaderdatum door het secretariaat zijn ontvangen om in de vergadering te kunnen worden behandeld.